Tommeliten

På Tommeliten er vi 5-9 barn i alderen 0-2 år.

På avdelingen er Jannicke Strand pedagogisk leder, med seg har hun Dorota som assistent. Per august 2021 er di 5 stk små barn.

Omsorg for enkeltbarnet sine behov er viktig for oss,-se den enkelte, nærhet og kos,stell, mat og hvile. Vi legger vekt på gode og trygge relasjoner mellom barn og voksne,- som etterhvert og gjennspeiler seg i godt samspill mellom barna.

Leken har en stor plass på avdelinga vår. Ofte frilek og utfra barna sine egne ønsker, men og organisert lek i aldersinndelte grupper der vi voksne er en viktig ressurs til å utvikle leken.
Barna lærer masse ved å eksprimentere,observere andre, herme og etterligne hverandre. Utelek er og daglig innslag og de fleste barna liker seg godt ute enten i dissa, sandkassen eller det er tur i nærmiljøet.

Sosial kompetanse er og et av våre hovedfokus, det å kunne ta positiv kontakt og fungere sammen i en gruppe. Barnet skal oppleve både å bli respektert og annerkjent,- og vise hensyn og respekt for de andre i gruppa.

Språket har en sentral plass på en småbarnsavdeling,- alt fra kroppsspråk/uttrykk, lyder og til enkelte ord og setninger. Lek med sang,musikk,rytme,regler og ord er viktig for at det enkelte barn skal oppleve glede og mestring av språket og bli forstått. Barnehagen vår er med i Språkløyper, der er det ekstra fokus for lesing sammen med barn.