Nyttig å vite for nye søkere

Det å velge barnehage for ditt barn er et viktig valg. Det viktigste er selvfølgelig at du finner en barnehage som du er trygg på at barnet ditt vil ha det bra i og du er trygg på at vil kunne gi et gi et godt tilbud i tråd med deres ønsker og behov. I denne sammenheng anbefaler vi at du kommer innom oss på et besøk, får treffe noen av oss som jobber her og får sett hvordan barnehagen ser ut.

Det er mye nytt å sette seg inn i hva det innebærer for deg som forelder å ha barnet i en barnehage. Å ha et barn i barnehage medfører ikke bare forpliktleser for barnehagen, men også for deg som foreldre.

I det følgende har vi gjengitt de punktene som inngår i Lille-Børøya barnehage sin "Avtale om disponering av plass". Vi håper at du ved å lese dette får svar på en del spørsmål. Det anbefales også å lese vedtekter for barnehagen. Lurer du på noe i forhold til dette eller har spørsmål som du ikke finner svar på vår hjemmeside, må du ikke nøle med å ta kontakt med oss.

Avtalevilkår for disponering av barnehageplass

Avtalevilkårene og for barnehagen er gjensidig forpliktende for tidspunktet tilbud om barnehageplass er akseptert av foreldre/foresatte ved å takke ja til tilbudt plass og inntil barnehageplassen sies opp, eller opphører automatisk det året barnet begynner i skolen.

Ved å takke ja til tilbud om barnehageplass aksepteres følgende avtalevilkår for disponering av barnehageplass i Lille-børøya barnehage AS:

Barnehageplass

Barnehageplassen disponeres frem til skolestart hvor avtalen automatisk opphører.

Avtalen kan sies opp av begge parter med 2 – to – måneders skriftlig varsel – regnet fra utløpet av den måneden hvor oppsigelsen fant sted. Unntak herfra er betalingsmislighold.

Dersom avtalen sies opp skriftlig før barnet har begynt i barnehagen og/eller barnet ikke begynner i barnehagen, er foreldre/foresatte uansett forpliktet til å betale 2 – to – måneder.

Oppsigelse fra foresattes side mottatt av barnehagen etter 1. februar medfører en plikt til å betale foreldrebetaling ut juli måned. Dersom barnehagen får inn nytt barn i oppsigelsesperioden skal foreldrebetalingsplikten i oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig.

Betaling av barnehageplass

Foreldrebetalingen fordeles over 11 terminer pr barnehageår. Det faktureres ikke for juli måned. Foreldre/foresatte forplikter å forskuddsvis betale den terminvise foreldrebetalingen fastsatt av barnehagen.

Foreldrebetalingen er på kr 3230,- pr termin. I tillegg kommer kostpenger.

Det ytes søskenmoderasjon i henhold til forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Det innebærer for tiden 30% søskenmoderasjon for barn nr 2 og 50% søskenmoderasjon for øvrige barn. Moderasjonen gjelder for søsken i alle barnehager og på SFO.

Faktura for betaling av plass sendes pr mail.

Sykdom

Forelde/foresatte skal informere om spesielle forhold vedrøredne barnets helse som kan ha betydning fjor barnets opphold i barnehagen.

Barnehagen avgjør om et barn er frisk nok til å oppholde seg i barnehagen. Et barn betraktes som sykt dersom det ikke er i stand til å delta i ordinære aktiviteter i barnehagen.

Barnehagen vil følge de til en hver tid gitte retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og kommuneoverlege.

Før barnet begynner i barnehagen skal det forelegges erklæring om barnets helse i henkold til Lov om barnehager § 25. Barnehagen kan inngå egen avtale med foreldre/foresatte om hjelp til medisinering av barn.

Soving

Barna sover i egne vogner som foreldre/foresatte må ta med. Vognene kan oppbevares i vognskuret.

Bytte av avdelinger

Av hensyn til organisatoriske forhold og med bakgrunn i barnegruppens alderssammensetning vil det bli aktuelt å bytte avdeling eller gruppe. I denne sammenheng gjøres det oppmerksom på at barnehagen forbeholder seg retten til å styre gruppesammensetningene. Tidspunkt for bytte og fatte endelig beslutning i så måte.

Varsel om bytte av avdeling/gruppe vil bli gitt så tidlig så mulig.

Forsikring

Barna er forsikret i barnehagen. Les mer om forsikringen her på hjemmesiden.

Annet

Mye av informasjonen som gis til foreldrene, blir distribuert gjennom barnehagens hjemmeside, på e-post, på appen Kidplan, og oppslag i barnehagen. De som begynner hos oss, vil få utdelt et passord til hjemmesiden og app. Da kan di logge inn der for å lese informasjon fra avdelingene.