Vedtekter for barnehagen

Vedtekter for Lille-børøya barnehage AS i henhold til Barnehageloven § 15
Fastsatt: 1.juni. 2012

 

1 Eierforhold

Lille-Børøya barnehage AS, Børøyveien 10, 8450 Stokmarknes. Organisasjonsnummer  998 553 164

 

2 Formål

Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.  

Barnehagen følger ikke kristen formålsparagraf.

 

3 Opptaksmyndighet

Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen. Eiertyret kan endre denne bestemmelsen.

 

4 Opptakskriterier

Barnehagen er åpen for barn fra 8 måneder. Barn som er tildelt fast plass, får beholde plassen til utgangen av barnehageåret det år barnet fyller 6 år. (med unntak av §5)

Ved opptak av barn legges det vekt på følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

A) Barnehagelovens § 13skal følges. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har en nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

B) Daglig leder kan gi ansatte fortrinnsrett ved opptak av barn, dersom dette er viktig for å få besatt stillinger.

C) Søsken av barn som har plass i barnehagen.

D) Barnehagen skal tilstrebe en hensiktsmessig alderssammensetning og sikre en forsvarlig drift..

Opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledige plasser besluttes av barnehagen, iht. Barnehagelovens bestemmelse om samordnet opptaksprosess. Eierstyret kan endre denne bestemmelsen.

 

5 Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Avtalen kan sies opp av begge parter med 2 måneders skriftlig varsel, regnet fra utløpet av den måneden hvor oppsigelsen fant sted.. Oppsigelsen fra barnehagens side krever saklig grunn og skal skje skriftlig. 

Oppsigelse fra foresattes side mottatt av barnehagen etter 1. april medfører en plikt til å betale foreldrebetaling ut juli måned. Dersom barnehagen får inn nytt barn i oppsigelsesperioden skal foreldrebetalingsplikten i oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig.

Eiertyret kan endre denne bestemmelsen.

 

6 Saksbehandlingsregler ved opptak i barnehagen

Ved hovedopptak kan søkere klage over avslag på søknad om barnehageplass.

Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass i den aktuelle barnehagen.

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne den avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende søker.

 

7 Fastsettelse av foreldrebetalingen

Foreldrebetalingen fastsettes av Eierstyret.

 

8 Leke- og oppholdsareal

Barnehagens norm for arealutnytting er 4 m² leke- og oppholdsareal pr. barn over 3 år, og 5,33 m² for barn under 3 år. Eierstyret kan endre denne bestemmelsen.

 

9 Åpningstid og ferie

Barnehagen har åpent mandag til fredag kl 7.00 – 16.30, foruten i romjulen da åpningstiden er 9.00 – 15.00.

Barnehagen har åpent hele året, foruten lillejulaften, julaften, nyttårsaften og askeonsdag ( i påsken).

I løpet av året er barnehagen i tillegg stengt 5 kurs- og planleggingsdager. Barnehagen er stengt på helligdager.

Barnehageåret starter 1. august.

Dersom barnet ikke er hentet innen stengetid, påløper det en avgift på kr 200,- pr påbegynte kvarter.

Barnet skal ha minst 4 uker ferie i løpet av året, hvor av minst 3 uker sammenhengende i perioden 1. juni til 1. september. Daglig leder må få beskjed senest 15. april om når det enkelte barn skal ha sommerferie. Dersom slik beskjed ikke gis innen fristen, har barnehagen rett til å fastsette ferien. Barn som slutter i barnehagen før 1. august,  må avvikle hele ferien før 1. august.

Unntak fra bestemmelsen om ferie, kan i særskilte tilfeller vurderes.

Eierstyret kan endre denne bestemmelsen.

 

10 Samarbeidsutvalgets sammensetning, myndighet, m.v.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

  • Samarbeidsutvalget skal av barnehageeier forelegges, og har rett til å uttale seg i, saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.
  • Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av samarbeidsutvalget.
  • Samarbeidsutvalget skal ha 4 medlemmer, med 2 representanter fra foreldrene og 2 fra de ansatte. Foreldrene og de ansatte skal delta med like mange representanter.
  • Eierstyret avgjør selv om det som eier skal delta med representanter i utvalget og eventuelt hvem. Eierstyret kan ikke stille med flere representanter enn foreldrene/de ansatte har.
  • Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv, og velger selv sin leder. Som samarbeidsutvalgets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke tilstede, gjelder det som møtelederen har stemt for.
  • Møter i samarbeidsutvalget holdes etter en plan fastsatt av samarbeidsutvalget, og for øvrig når samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig.

Det føres egen protokoll for samarbeidsutvalget, som skal inneholde de vedtak som samarbeidsutvalget har fattet vedrørende andelslaget. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Samarbeidsutvalget medlemmer signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for samarbeidsutvalgets medlemmer, eierstyret, daglig leder, og de personer samarbeidsutvalget gir tilgang.

 

11 HMS

Barnehagen skal foreta internkontroll etter gjeldende regler og forskrifter.

 

12 TAUSHETSPLIKT

Eier og personalet i barnehagen har taushetsplikt jfr. barnehageloven og forvaltningsloven.

 

13 Vedtekter

Vedtektene fastsettes av eierstyret. Endringer skal i forkant forelegges Samarbeidsutvalget.