Tommeliten

På Tommeliten er vi 14 barn i alderen 0-2 år.

Omsorg for enkeltbarnet sine behov er viktig for oss,-se den enkelte, nærhet og kos,stell, mat og hvile. Vi legger vekt på gode og trygge relasjoner mellom barn og voksne,- som etterhvert og gjennspeiler seg i godt samspill mellom barna.

Leken har en stor plass på avdelinga vår. Ofte frilek og utfra barna sine egne ønsker, men og organisert lek i aldersinndelte grupper der vi voksne er ein viktig ressurs til å utvikle leken.
Barna lærer masse ved å eksprimentere,observere andre, herme og etterligne hverandre. Utelek er og daglig innslag og de fleste barna liker seg godt ute enten i dissa, sandkassen eller det er tur i nærmiljøet.

Sosial kompetanse er og et av våre hovedfokus, det å kunne ta positiv kontakt og fungere sammen i en gruppe.
Barnet skal oppleve både å bli respektert og annerkjent,- og vise hensyn og respekt for de andre
i gruppa.

Språket har en sentral plass på en småbarnsavdeling,- alt fra kroppsspråk/uttrykk, lyder og til enkelte ord og setninger. Lek med sang,musikk,rytme,regler og ord er viktig for at det enkelte barn skal oppleve glede og mestring av språket og bli forstått.