Bukkene Bruse

På avdelingen Bukkene Bruse er det barn i alderen 3-5 år. Per august 2016 er vi 17 barn.

I år har vi valgt å jobbe med de sju fagområdene fordelt på hvert tema. Fagområdene er med i alt vi planlegger i de ulike månedene, i daglige rutiner, i samlinger og skal inngå i alle prosjektarbeid. Vi jobber med et prosjekt over en periode og kan fritt velge dager de ønsker å gjøre ulike aktiviteter på. Dette gir oss en større mulighet til å jobbe ut fra barnas ønsker og behov og kunne ta barns medvirkning på alvor, samt en fordypning i temaene. Vår pedagogiske plan legger føringer på hvilket fokus de voksne skal ha i det tilbudet barna får. Målet vårt er å skape mer ro og helhet både for barna og personalet, og ikke minst bruke tida vi har som en ressurs, ikke en begrensning.

Uansett hvilket tema vi jobber med skal det overordnede fokus være å ha et godt, trygt og forutsigbart miljø som fremmer enkeltbarnets individuelle styrker og utvikling. Ved å sette fokus på det man er "god" på, vil tryggheten og selvsikkerheten til barnet vokse. For å sikre at barna har det bra skal vi jobbe med sosial kompetanse i hverdagssituasjoner. Det innebærer voksne som er deltakende i lek, som observerer og som legger til rette lekemiljøet ut fra det behov som til enhver tid ligger i barnegruppa.

Vi deler barnegruppen inn i små grupper som jobber sammen. Vi får da bedre tid til enkeltbarnet, pluss at barna får en roligere hverdag. Vi drar på turer i disse smågruppene. Turdag er torsdager, men det er alltid rom for å gå ut på tur!